ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN:

Sandex B.V. gevestigd te Lisse, inschrijfnummer Kamer van Koophandel 54938 te Leiden, hierna te noemen: “Verkoopster”

Artikel 1. Definities

1.   In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Verkoopster: de gebruiker van de algemene voorwaarden;

niet-consument: een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep; koper: niet-consument.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.     Deze voorwaarden (zijn van toepassing gelden op alle door verkoper gesloten overeenkomsten, de totstandkoming daarvan en voorst op alle door Verkoopster uitgebrachte offertes)  voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen verkoopster en een koper waarop verkoopster deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.    De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met verkoopster, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes

1.            Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uit de offerte nadrukkelijk anders blijkt.

2.    Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor ons tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt onze aanbieding automatisch voor nabestellingen.

3.    De door verkoopster uitgebrachte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Verkoopster is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper, door hem schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Levering

1.    Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af fabriek. Wanneer er als leveringsconditie één van de ‘Incoterms’ is overeengekomen, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms van toepassing zijn.

2.    De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.

3.    Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de wederpartij. De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

Artikel 5. Levertijd

1.    Door verkoopster opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.

2.      Bij niet tijdige levering dient de koper verkoopster derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en verkoopster een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.

3.      De door verkoopster opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn.

4.      De levering van de door Koper van Verkoopster gekochte goederen is voltooid

a.       op het moment dat die goederen door Verkoopster aan de vervoerder ter vervoer zijn aangeboden indien Verkoopster en Koper overeen zijn gekomen dat die goederen worden vervoerd naar het door Koper ongegeven adres en in alle overige gevallen;

b.      op het moment dat Verkoopster aan Koper meedeelt dat die goederen voor vervoer gereed zijn. In zodanig geval dient Koper de goederen binnen zeven (7) dagen na bedoelde mededeling af te halen aan het adres van Verkoopster c.q. het door haar opgegeven adres, bij gebreke waarvan Verkoopster gerechtigd zal zijn de goederen voor rekening van Koper op te (doen) slaan.

5.    Vertraging van de levering –om welke reden dan ook-geeft Koper niet het recht de uitvoering van enige op hem jegens Verkoopster rustende verplichting op te schorten.

Artikel 6. Deelleveringen

Het is verkoopster toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is verkoopster bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 7. Technische eisen enz.

1.    Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is verkoopster er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt. Dit geldt niet indien bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt onder overlegging van alle benodigde gegevens en specificaties en ontvangst van deze specificaties schriftelijk door de verkoopster bevestigd zijn.

2.    Alle andere technische eisen die door de koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de koper nadrukkelijk te worden gemeld.

Artikel 8. Monsters, modellen en voorbeelden

1.      Indien door verkoopster een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

2.      Monsters, foto’s en tekeningen blijven eigendom van Sandex B.V.  en mogen niet worden nagemaakt of gekopieerd of aan derden ter hand gesteld. Alle modellen en gereedschappen welke speciaal voor een opdracht zijn vervaardigd, blijven eigendom van de verkoper, ook al zijn deze geheel of gedeeltelijk door de opdrachtgever betaald, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3.    Wanneer een opdracht volgens model of tekening vervaardigd wordt, neemt de opdrachtgever de garantie op zich, dat geen auteursrecht, merk, octrooi, gebruiks- of handelsmodel of enig ander recht van derden wordt aangetast.

Artikel 9. Ontbinding van de overeenkomst

1.    Een overeenkomst tussen verkoopster en een koper kan onmiddellijk ontbonden worden in de volgende gevallen: indien na het sluiten van de overeenkomst aan verkoopster omstandigheden ter kennis komen die verkoopster goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

 indien verkoopster de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie.

In genoemde gevallen is verkoopster bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van verkoopster schadevergoeding te vorderen.

2.    Indien omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan verkoopster zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoopster bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

1.      Alle door verkoopster geleverde zaken blijven het eigendom van verkoopster totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met verkoopster gesloten koopovereenkomsten is nagekomen.

2.      Koper is verplicht alle door Verkoopster aan hem verkochte en geleverde goederen in zijn kantoor c.q. bedrijf separaat en duidelijk identificeerbaar op te slaan. Verkoopster is te allen tijde bevoegd deze goederen bij Koper weg te (laten) halen, terug te nemen en elders op te slaan indien Koper niet, niet volledig en/of niet tijdig aan zijn verplichtingen jegensVerkoopster heeft voldaan of indien duidelijk is dat Koper niet, niet volledig en/of niet tijdig aan zijn verplichtingen jegens Verkoopster zal kunnen voldoen. Met name, doch niet uitsluitend bestaat dit recht indien Koper surseance van betaling is verleend, indien diens faillissement is aangevraagd of uitgesproken, of indien Koper enige betalingsregeling met een of meer zijner crediteuren treft.

3.    Door verkoopster geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

4.    De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

5.    Koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan verkoopster danwel aan en door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin verkoopster haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van verkoopster zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

6.    Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht verkoopster zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

7.    De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen

1.      Klachten met betrekking tot door Verkoopster geleverde goederen dienen schriftelijk binnen acht (8) dagen na de leveringsdatum als bedoeld in art. 4.2 aan Verkoopster te worden gemeld op straffe van verval van reclame.

2       De klachten zullen daarna zo spoedig mogelijk door Verkoopster op hun gegrondheid worden onderzocht. Koper zal daartoe toestaan dat vertegenwoordigers van Verkoopster de betreffende goederen ten kantore c.q. in het bedrijf van Koper zullen onderzoeken. Naar aanleiding daarvan beslist Verkoopster of de klacht gegrond is en zo ja, dan zal Koper de goederen retour zenden en zal Verkoopster de goederen terugnemen en op haar kosten zo spoedig mogelijk vervangen danwel aan koper –indien deze dat wenst- een redelijke prijsverlaging te gunnen. Indien Koper het met de beslissing van Verkoopster omtrent de (on)gegrondheid van de klacht niet eens is, zal de beslissing daaromtrent door partijen worden overgelaten aan een door hen in gezamenlijk overleg te benoemen deskundige, aan wiens beslissing parijen zich zullen houden. Eventuele kosten van deze deskundige komen voor rekening van de partij, die door de deskundige in het ongelijk wordt gesteld.

3       Een retourzending moet franco zijn en wordt alleen door Verkoopster geaccepteerd nadat Verkoopster hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming (brief, telex, telefax of telegram) heeft uitgegeven.)

4.            Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.

Artikel 12. Prijs/Prijsverhoging

1.   Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door ons afgegeven prijzen:

·        in Euro’s

·        exclusief BTW

·        op basis van door verkoopster gehanteerde minimum hoeveelheden

·        exclusief transportkosten

·        af fabriek

2.   Indien verkoopster met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is verkoopster niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien verkoopster kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen of anderszins niet-voorziene omstandigheden.

3.   Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 13. Emballage

1.    De koper is verplicht leenemballage binnen 14 dagen leeg en in onbeschadigde staat te retourneren. Indien de koper zijn verplichtingen met betrekking tot emballage niet nakomt zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor zijn rekening.

Dergelijke kosten zijn o.a. de kosten voortvloeiende uit te late retourzending en de kosten van vervanging, herstel of reiniging.

2.    Indien de koper leenemballage na een aanmaning niet binnen de daarin genoemde termijn retour zendt, is de verkoper gerechtigd tot vervanging over te gaan en de kosten daarvan in rekening te brengen, mits de verkoper deze stappen in zijn aanmaning heeft aangekondigd.

Artikel 14. Betaling

1.    Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op een door verkoopster aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

2     Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de koper van rechtswege in verzuim; de koper is vanaf het moment van het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt. Hiervoor is geen ingebrekestelling vereist.

3.    Koper is niet bevoegd op de koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering op Verkoopster in mindering te brengen of een korting op het bedrag te berekenen.

4       Alle kosten van invordering, nadat de Koper in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk (minimaal 10% van het verschuldigde bedrag), komen ten laste van Koper.

5       Indien Koper niet voldoet aan enige op hem jegens Verkoopster rustende verplichting uit de overeenkomst, daarmee samenhangende overeenkomsten, daarvoor of daarna gesloten overeenkomsten, of indienVerkoopster in redelijkheid mag vermoeden dat Koper in de toekomst niet aan enige verplichting als hierboven bedoeld, zal volgoen of zal kunnen voldoen, heeft Verkoopster het recht:

A) betaling vooraf of behoorlijke zekerheid voor betaling danwel onmiddellijke betaling bij levering te eisen voor betalingsverplichtingen uit alle lopende en nog te sluiten overeenkomsten;

B) de leveringen (als ook de aanmaak of de bewerking van voor levering bestemde goederen) op te schorten, onverminderd het recht van Verkoopster gelijktijdig of latere zekerheden voor de betaling te vorderen;

C) de desbetreffende koopovereenkomst geheel of voor zover niet uitgevoerd, met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat rechterlijke tussenkomst nodig is;

D)    een, meer of alle lopende koopovereenkomsten ten aanzien waarvan Koper niet in gebreken is, geheel of voor zover niet uitgevoerd, met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat rechterlijke tussenkomst nodig is: onverminderd het recht van Verkoopster om van Koper volledige vergoeding van schade te vorderen.

6.   In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper zullen de vorderingen van verkoopster en de verplichtingen van de koper jegens verkoopster onmiddellijk opeisbaar zijn.

7.   Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 15. Kredietbeperking

Verkoopster is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen, welke niet is verschuldigd bij betaling binnen 14 dagen na factuurdatum.

Artikel 16. Incassokosten

1.   Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van koper. In ieder geval is de koper verschuldigd:

 over de eerste € 2.950,00                           15%

 over het meerdere tot € 5.900, 00              10%

 over het meerdere tot € 14.750, 00              8%

 over het meerdere tot € 59.000, 00              5%

 over het meerdere                                        3%

2.   Indien verkoopster aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 17. Aansprakelijkheid

Verkoopster is jegens de koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:

1    Verkoopster is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van verkoopster of haar ondergeschikten;

2.   De aansprakelijkheid van verkoopster is beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van verkoopster in een onderhavig geval te verstrekken uitkering.

3.   Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en verkoopster aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van verkoopster beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 18. Overmacht

1.   Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop verkoopster geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor verkoopster niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van verkoopster daaronder begrepen.

2.   Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van verkoopster opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door verkoopster niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

3.   Indien verkoopster bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 19. Geschillenbeslechting

De rechter in de woonplaats van verkoopster is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft verkoopster het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 20. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen verkoopster en de koper is Nederlands recht van toepassing. Bij twijfel is de Nederlandse tekst ten aller tijde bindend. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 21. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Lisse

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige transactie.